Close

Informace o zpracování osobních údajů

Insia RUP s.r.o, IČ-01412817, sídlo – Na Kališti 564, 253 03 Chýně, vedena u Městského soudu v Praze, složka C206166/MSPH (dále jen “my”)
Web: InsiaRUP.cz

Tento dokument představuje základní informaci o zpracování osobních údajů, které provádíme v rámci zprostředkování finančních služeb jakožto vázaní zástupci spol. INSIA a.s., IČO 48034479, sídlo Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 („INSIA“). V tomto postavení zpravidla vystupujeme jako zpracovatelé údajů pro INSIA. Samostatné vedení našich webových stránek a zpracování s tím související nicméně provozujeme vlastním jménem. Podrobné informace týkající se zpracování údajů při distribuci finančních služeb naleznete na http://www.insia.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/.

Jaké jsou důvody zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je nabídka, změna, plnění nebo ukončení finanční služby včetně souvisejících činností, jako je šetření škodních událostí klientů nebo pomoc při uplatnění klientských práv. Údaje můžeme na vaši žádost potřebovat i pro poskytnutí poradenství v oblasti finančních služeb.

Zpracování také vychází z právních předpisů, zejména zákonů týkajících se distribuce finančních služeb (pojištění, spotřebitelské úvěry, investiční produkty) a identifikace klientů pro potřeby boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zpracování provádíme rovněž za účelem ochrany našich nebo vašich práv a zájmů, případně zájmů třetích osob. Jde zejména o veškeré provozní funkce naší společnosti, obhajobu a vymáhání práv, zlepšování našich služeb, prevenci podvodů nebo protiprávní činnosti, ale i přímý marketing (nabídku produktů skupiny INSIA klientům nebo zájemcům o naše služby).

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ, provádíme ho s vaším informovaným a svobodným souhlasem, který je možné vždy odvolat.

Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, plnění závazků ze smlouvy, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené v záznamech z jednání, smlouvách, hlášeních škodních událostí nebo jiných podobných formulářích, případně údaje, které jsme si sdělili jinak. Pokud vyplňujete online formulář umístěný na našich stránkách, zpracujeme údaje, které jste tam vyplnili.

Pro některé druhy finančních služeb může být nutné zpracovat i zvláštní kategorie údajů, jako jsou informace o zdravotním stavu. V takovém případě vás můžeme nejprve požádat o váš souhlas s takovým zpracováním. Tento souhlas je svobodný, bez jeho udělení ale nemusíme být schopni vám poskytnout naše služby.

Pro nastavení některých služeb a produktů je nezbytné vaše údaje vyhodnocovat (včetně automatizovaných postupů). Příkladem hodnocení vašich údajů je posouzení rizikovosti pro sjednání životního pojištění na základě informací o vašem zdravotním stavu. Toto zpracování nicméně zpravidla provádějí přímo poskytovatelé finančních služeb.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od vás, ale také z vlastní činnosti nebo od poskytovatelů služeb, které zprostředkováváme (zejm. informace a návrhy úprav týkající se služeb nebo produktů, které jste zakoupili nebo sjednali), z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.), příp. od jiných osob, pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, pokud tak stanoví právní předpisy anebo pokud k tomu dáte souhlas.


Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje předáváme poskytovatelům služeb, které vám zprostředkováváme tak, aby s vámi mohli uzavřít smlouvy (zejm. pojišťovny a banky).

Osobní údaje předáváme spol. INSIA, jakožto samostatnému zprostředkovateli, pod kterého spadáme, a dalším společnostem skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., do které INSIA patří. Dále mohou údaje zpracovávat naši smluvní zpracovatelé nebo společní správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejm. o poskytovatele IT technologií sloužících ke zpracování osobních dat (aplikace pro správu e-mailových zpráv, CRM systémy, webhosting apod.), dodavatele služeb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, HR atp.).

Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP), např. společnostem skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., poskytovatelům IT technologií a dalším zpracovatelům nebo správcům.

V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy. To se bude týkat zejména případů, kdy ve vztahu figuruje nějaký zahraniční prvek (pojištění rizika v zahraničí, škodní událost, která nastala v zahraničí apod.). V takové situaci je k plnění našich smluvních závazků a ochraně našich a vašich práv nutné získat nebo předat údaje do zahraničí. V ostatních případech bude předání nezbytné pro plnění našich vzájemných závazků nebo určení, výkon a obhajobu práv.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen smlouva). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob). Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Právní předpisy nám rovněž ukládají uchovávat některé typy dokumentů týkajících se naší činnosti po zákonem stanovenou dobu. V tomto případě se tedy vždy řídíme platnou právní úpravou, kterou lze dohledat ve sbírce zákonů. Mimo jiné musíme uchovat dokumentaci týkající se neuzavřených obchodů, a to po dobu 2 let od poslední komunikace.

Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů nás můžete požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, nebo proti automatizovanému rozhodování (vč. profilování), právo na přístup k údajům (kopii) a přenositelnost a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty pro dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů: furchova.romana@insia.com

Kontakty INSIA: dpo@insia.com, webový formulář – http://www.insia.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/odvolani-souhlasu/, telefonicky nebo písemně na adresu sídla INSIA a.s.


 

Účinnost od 1.3.2021